Adatkezelési tájékoztató – Receptvadász tagsággal és Receptvadász hírleveleinkkel kapcsolatos adatkezelés

1. Általános jogi közlemény

A jelen adatvédelmi tájékoztató a Sensce Design Kft. (mint Adatkezelő) által szolgáltatott Receptvadász tagsággal és Receptvadász tagsági hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés kapcsán személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást tartalmazza.

Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik igénybe veszik Receptvadász tagsággal és Receptvadász tagsági hírlevelekkel kapcsolatos szolgáltatásunkat.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait hozzájárulás jogalapon tároljuk. Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseit az alábbi elérhetőségeinken jelezheti felénk.
 

2. Az adatkezelő megnevezése:

Neve: Sensce Design Kft.

Székhelye és postacíme: 1224 Budapest, XXIII. utca 75

Email címe: info@receptvadasz.hu

Telefonszám: 70/2280888

3. Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy a Receptvadász tagsággal és Receptvadász tagsági hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés hozzájárulás jogalapon valósul meg.

A fentiek alapján az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint az adatkezelés hozzájárulás alapján történik.

4. Adatkezelés célja:

Receptvadász tagság elérése céljából, ami a tagok számára kiküldött hírlevelekben megjelenő kedvezmények, akciók, promóciók, hírek, újdonságok, rendezvények és egyéb információk megkapása céljából.
 

5. Személyes adatok köre:

név,

e-mail cím,

Az adatainak a megadása önkéntes. Ön nem köteles a személyes adatai megadására, de azok hiányában nem tudja igénybe venni a Receptvadász tagsággal járó kedvezményeket és hírlevél formájában elérhető szolgáltatásokat.

A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. etnikai, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk.

A kezelt személyes adatokat kizárólag a Receptvadász tagsággal és Receptvadász tagsági hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés céljából szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben kezeljük.

6. Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A Receptvadász tagsággal és Receptvadász tagsági hírlevelekkel kapcsolatos adatkezelés céljából kezelt személyes adatokat az alábbi adatfeldolgozó partnereknek adjuk át.

Az adatfeldolgozók jelen adatkezelési folyamatban megjelenő összes személyes adathoz hozzáférnek szolgáltatási tevékenységükből kifolyólag ezen adatokat látniuk kell.

Az adatfeldolgozókkal határozatlan idejű szolgáltatói szerződéses jogviszonyban állunk, minden partner esetében az adatokfeldolgozói tevékenység a szolgáltatói szerződés megszűnéséig tart.

  • Informatikai szolgáltatás nyújtása ( hírlevél szoftver biztosítása ) céljából felelős adatfeldolgozó partner: The Rocket Science Group LLC., d/b/a Mailchimp

    Székhely: 675 Ponce de Leon Ave. NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308
  • Postacím: 675 Ponce de Leon Ave. NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308
  • Telefonszám: (678) 999-0141
  • E-mail cím: legal@mailchimp.com
  • Weboldal: https://mailchimp.com/

Informatikai szolgáltatás nyújtása ( szerver szolgáltatás ) céljából felelős adatfeldolgozó partner: Fastcomet

Suite 300 – #846, 350 Townsend St, San Francisco, CA 94107, United States

Weboldal: fastcomet.com


7. Adatkezelés időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig kezeljük az adatkezelési folyamatban megjelenő adatokat.
 

8. Adatok tárolása

Az Ön által megadott adatokat digitálisan tároljuk.

9. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségre küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel az Adatkezelővel a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségén keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy

b) visszavonja a személyes adatai kezeléséhez adott korábbi hozzájárulását, és nincs egyéb jogalapja az adatkezelésnek; vagy

c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;

d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy

e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Amennyiben törölni kívánja az általunk tárolt személyes adatait, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy

b) a személyes adatok kezelése nem